Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť TERNO real estate s. r. o., so sídlom Bratská 3, 851 01 Bratislava, IČO: 50 020 188, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 107 153/B (ďalej aj „spoločnosť TERNO“ alebo „predávajúci“) týmto vydáva v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) Reklamačný poriadok.
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky prevádzky siete Terno a Kraj nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky; ak sa v ďalšom texte uvádza iba spoločnosť Terno resp. predávajúci zahŕňa to aj prevádzky siete Kraj. Na oblasti týmto reklamačným poriadkom neupravené sa okrem zákona o ochrane spotrebiteľa vzťahuje aj zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.terno.sk a www.kraj.sk a v tlačenej forme dostupný na každej prevádzke kde spoločnosť Terno uskutočňuje predaj výrobkov.
Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníctva na kupujúceho ku kúpenej veci okamihom zaplatenia ceny za tovar predávajúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“). Do tohto okamihu môže kupujúci vybraný tovar vrátiť na pôvodné miesto. Ak kupujúci svojím zavinením poškodí alebo zničí vybraný tovar pred prevodom vlastníckeho práva, zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu. Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim kupujúci vyjadruje súhlas s obsahom tohto reklamačného poriadku.
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov zo strany predávajúceho kupujúcemu, ktorý spĺňa definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.
Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti.

II. Zodpovednosť za vady predanej veci

Spoločnosť Terno zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Pri potravinách, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti a predávajúci využil možnosť jeho následného predaja v zmysle § 6 ods. 12 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách (v znení účinnom v čase vydania Reklamačného poriadku podľa článku 8) sa uplatňuje reklamácia v súlade s podmienkami Reklamačného poriadku, pokiaľ sa pri tomto druhu potravín vyskytla vada, ktorá nesúvisí so zmenou chuťových alebo výživových parametrov potraviny.
Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá spoločnosť Terno za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (ďalej len „záruka“).
Podmienky zodpovednosti za vady sa vzťahujú i na predané / výherné veci, ktoré kupujúci / spotrebiteľ získa od predávajúceho za podmienok určených k spotrebiteľskej súťaži.

III. Lehoty na uplatnenie reklamácie

Záručná doba nepotravinárskeho tovaru je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Pri potravinárskych výrobkoch podliehajúcich rýchlej skaze musia byť vady uplatnené bez zbytočného odkladu, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; v opačnom prípade práva na reklamáciu zaniknú. Pri ostatných potravinárskych výrobkoch musia byť vady reklamované v záručnej dobe uvedenej na obale (v lehote spotreby alebo minimálnej trvanlivosti, resp. minimálnej trvanlivosti u výrobkov v zmysle § 6 ods. 12 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách).
Záručné doby začínajú plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy.

IV. Všeobecné podmienky reklamácie

Za účelom riadneho vybavenia reklamácie musí kupujúci predložiť okrem reklamovaného výrobku vo fyzicky nepoškodenom a hygienicky nezávadnom stave aj nasledovné dokumenty:
a) originál dokladu o kúpe výrobku v spoločnosti Terno,
b) originál záručného listu, ak bol kupujúcemu pri kúpe výrobku vystavený.

V. Spôsob vybavenia reklamácie

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby.
Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka) na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie.
Vybavením reklamácie sa v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku (pri ktorom sa zohľadní § 4 ods. 13 zákona o ochrane spotrebiteľa), vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

VI. Lehota na vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia podľa možností vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

VII. Alternatívne riešenie sporov

Ak kupujúci nie je s výsledkom reklamácie spokojný, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov orgánu alternatívneho riešenia sporov, v prípade ak predávajúci jeho žiadosti o nápravu nevyhovel alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, týmto nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa na príslušný súd.

VIII. Účinnosť

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01.09.2022.